Groenendijk voelt de verantwoordelijkheid om zich in te zetten tegen de negatieve effecten van de textielindustrie. Voorkomen dan wel verminderen is het uitganspunt. Het vormen van beleid en doelstellingen is daarvoor belangrijk. De meeste milieu- en sociale effecten treden op binnen onze invloedsfeer, maar buiten onze directe controle. Groenendijks risicoanalyse vormt de basis. Er wordt prioriteit gegeven aan de onderwerpen waar Groenendijk impact op heeft. In ons Corporate Social Responsibility beleid wordt onderscheid gemaakt in vier kern onderwerpen:


1. Sociale omstandigheden in de keten borgen

2. Milieu impact van de keten verbeteren

3. Circulaire bedrijfskleding

4. Duurzaamheid implementeren in de organisatie

Op gebied van deze kern onderwerpen voeren wij allerlei activiteiten uit, nemen we initiatieven en stimuleren we innovaties. In dit jaarverslag delen we aan de hand van deze vier pilaren onze inzichten en voortgang over de activiteiten die wij ondernemen.

Sustainable Development Goals

De Verenigde Naties heeft in 2016 de Sustainable Development Goals in het leven geroepen. Op 17 thema’s zijn ambities met concrete doelen gesteld die tot 2030 van kracht zullen zijn. De VN lidstaten moeten in hun beleid op eigen manier invulling geven aan deze doelstellingen. Bij Groenendijk spiegelen wij ons beleid aan de verschillende doelen. Een aantal SDG’s zijn relevant voor ons. Onze vier pijlers haken hier op in.


Klik op één van bovenstaande pijlers om te zien aan welke SDG thema's wij met onze activiteiten bijdragen. 

1. Beëindig armoede overal en in al haar vormen

5. Gendergelijkheid
8. Waardig werk en economische groei

15. Leven op het land

12. Verantwoorde consumptie en productie

13. Klimaatactie

17. Partnerschap om de doelen te bereiken

Met onze inspanningen binnen deze pijlers hebben we het doel om ons handelen en de impact daarvan te verbeteren. Met een structurele aanpak gericht op lange termijn effect ondersteunt onze organisatie de SDG doelstellingen. Voortdurend vragen we ons af: matchen onze activiteiten met het grotere plaatje (de wereld)?