Kinderarbeid

Bij onze eigen labelcollecties hebben we meer invloed op de supply chain. In Groenendijks Code of Conduct komt het verbod hierop duidelijk naar voren. Dit is gebaseerd op de ILO Conventions (138 en 182). De productielocaties waar wordt geproduceerd, hebben dit ondertekend. Tot op heden blijkt uit de productielocatie auditrapporten dat er geen kinderarbeid is geconstateerd. Groenendijk is zich bewust van het aanhoudende hoge risico en dat er niet altijd een weerspiegeling is van de werkelijkheid in auditrapporten.


Vooral in tier 2, 3 (toeleveranciers) blijven wij risico’s zien op kinderarbeid. Dit zijn vaak locaties waar minder controle is. Om dit te verbeteren streven wij ernaar om ook de toeleveranciers van fabrikanten waar wij complete producten kopen, inzichtelijk te maken. Door de verschillende concurrentiegevoeligheden is dit een lastig speelveld. Ook gebeurt het dat wij zelf de te gebruiken materialen bepalen, het is dan makkelijker om de omstandigheden te borgen.

A C T I E P U N T door de toename van Syrische vluchtelingen in Turkije is het risico daar groter op kinderarbeid dieper in de keten. Als onderdeel van meer inzicht in de productieketen wordt extra aandacht besteed aan dit onderwerp in auditrapporten en leveranciersbezoeken in Turkije. In 2019 wordt een extra inkooptraining gevolgd om correct om te gaan met de veranderende omstandigheden. Al onze Turkse producenten zijn geauditeerd in 2018.

Gedwongen arbeid

In de Groenendijk Code of Conduct is opgenomen dat fabrikanten hun werknemers niet tegen hun zin in of zonder compensatie mogen laten werken. Vooral op het gebied van gedwongen overwerk zien wij risico’s. Wij vinden het een teken van misstand wanneer een loon- en presentielijst in een fabriek ontbreekt. Hierdoor kan niet gecontroleerd worden of arbeiders voldoende uren uitbetaald krijgen en of ze niet worden gedwongen om te werken. Gedwongen arbeid in de textielsector kan een gevolg zijn van de tijdsdruk die vaak met orders gepaard gaat. De productie van (fast)fashion kleding staat hier bekend om. In workwear is deze druk minder groot, maar wel aanwezig.

Groenendijk is zich bewust van de impact die een korte levertijd kan hebben. Voor never out of stock collecties werken we nauw samen met leveranciers en communiceren we tijdig op basis van de voorraad forecast. Groenendijks interne handelen mag geen negatieve invloed hebben op de werkdruk in de supply chain van onze collecties. Sub-contracting willen we voorkomen. Dit heeft een negatief effect op sociale aspecten maar ook op de continuïteit van de productkwaliteit. Wanneer uitbesteding noodzakelijk is, mag dat alleen wanneer wij van te voren goedkeuring hebben verleend. Ze worden dan beschouwd als nieuwe leveranciers. Daarnaast is bij sub-contracting een groter risico op misstanden. Sub-contracting is een logisch gevolg in een markt met wisselend vraag en aanbod. Door realistische productietermijnen te geven wordt getracht dit niet in de hand te werken. Ook het opbouwen van duurzame leverancier relaties vermindert dit risico.

Vrijheid van vereniging

Het gebrek aan vakbonden zien wij als diepere oorzaak van andere misstanden. Wanneer er geen collectief is dat zich kan hard maken voor een standpunt, ontstaat er ook geen onderhandeling. Zonder onderhandeling blijft het eenrichtingsverkeer vanaf hogerhand en vormt zich geen evenwicht. Het teweegbrengen van een constructieve dialoog tussen werknemer en werkgever is het startpunt voor oplossingen.


Wij vinden dat dit niet alleen op fabrieksniveau (werknemersvereniging), maar juist op nationaalniveau moet worden vormgegeven. Als koper is het mogelijk om invloed uit te oefenen, maar in de praktijk blijft dit vaak zeer beperkt door de kleine volumes die we hebben in een fabriek. Alleen door betere (inter)nationale regelgeving én controle kan er duurzaam resultaat ontstaan. Oneerlijke concurrentie zorgt ervoor dat misstanden zich alleen maar verschuiven van land naar land.

Het stimuleren van de sociale dialoog zien we als onze verantwoordelijkheid. Hiermee is niet direct het probleem opgelost, wel kunnen we een zetje in de goede richting geven en het bespreekbaar maken. Door interesse te tonen in hoe hiermee wordt omgegaan, wordt zichtbaarheid gegeven aan het probleem en waarde gehecht aan een oplossing.